جک

N56

 • گشتاور 250 نیوتون بر متر در دور موتور 1600 تا 2800
 • استاندارد آلایندگی یورو 4
 • سیستم فرمان هیدرولیک
 • سیستم ترمز هیدرولیک و ABS

N60

 • گشتاور 450 نیوتون بر متر در دور موتور 1200
 • استاندارد آلایندگی یورو 4
 • سیستم فرمان هیدرولیک
 • سیستم ترمز دو مدار مستقل بادی

N75 New

 • گشتاور 450 نیوتون بر متر در دور موتور 1200
 • استاندارد آلایندگی یورو 4
 • سیستم فرمان هیدرولیک
 • سیستم ترمز دو مدار مستقل بادی

N82

 • گشتاور 450 نیوتون بر متر در دور موتور 1200
 • استاندارد آلایندگی یورو 4
 • سیستم فرمان هیدرولیک
 • سیستم ترمز دو مدار مستقل بادی