روز DS

برای نشان دادن هویت DS به کارکنان خود، رویدادی در پیست مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد، برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.